des.rmuti.ac.th

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ : เนื่องในโอกาสวันคล้ายวันประสูติสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี

ดำเนินการจัดประชุมกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น

วันที่ 20 มกราคม 2563 : งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ดำเนินการจัดประชุมกำหนดกรอบแนวทางการดำเนินงานการจัดการศึกษาหลักสูตรระยะสั้น มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพกุลวลัย พุทธมงคล

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพกุลวลัย พุทธมงคล ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ที่ได้รับโล่เชิดชูเกียรติ บุคลากรสายสนับสนุนผู้ปฏิบัติงานด้วยความเสียสละ เนื่องในวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ครบรอบ…

เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ณ บริเวณศูนย์การศึกษา หนองระเวียง

วันพุธที่ 16 ธันวาคม 2563 : บุคลากรงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา สวท.มทร.อีสาน เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสาพัฒนามหาวิทยาลัยฯ ณ บริเวณศูนย์การศึกษา…