พิมพ์

สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่

Export Text File
1
25481991108205
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
25501991110773
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3
25531991102979
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4
25531991101348
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5
25511991101987
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6
25531991101359
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7
25531991102981
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8
25481991105808
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9
25481991106631
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10
25481991105797
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11
25531991103036
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12
25531991103025
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13
25481991105786
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14
25481991103839
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15
25581991100398
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16
25481991103806
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
17
25481991103795
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
18
25481991103817
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
19
25481991103828
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
20
25551991105468
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
21
25521991102585
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22
25481991108442
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23
25481991104638
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
24
25481991104616
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25
25481991108429
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
26
25481991104627
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
27
25481991104649
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
28
25481991108385
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
29
25481991104673
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
30
25481991108418
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
31
25481991107586
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
32
25481991108396
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างท่อและประสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
33
25481991104684
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
34
25481991104695
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
35
25481991108475
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
36
25481991108407
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
37
25481991104651
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
38
25481991104662
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
39
25451991102071
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
40
25481991107619
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
41
25481991108352
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
42
25481991104706
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
43
25481991104717
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
44
25451991102082
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
45
25481991108464
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
46
25481991108453
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
47
25571991102761
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
48
25401991101085
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
49
25481991107608
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
50
25531991103014
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
51
25481991105718
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
52
25501991109052
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
53
25501991105823
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
54
25581991100409
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
55
25551991103038
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
56
25551991103049
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
57
25481991105729
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
58
25481991105775
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
59
25481991105696
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
60
25481991105731
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
61
25501991105812
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
62
25531991103003
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
63
25571991102715
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
64
25481991105764
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
65
25521991102596
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
66
25571991102759
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
67
25531991101361
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
68
25511991101998
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
69
25561991103974
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
70
25481991103852
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
71
25501991109063
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
72
25501991104091
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
73
25481991103896
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
74
25531991101372
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
75
25481991103874
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
76
25501991105801
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
77
25501991104102
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
78
25481991103885
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
79
25581991100411
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
80
25551991104344
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
81
25551991105031
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
82
25481991103841
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
83
25551991105424
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
84
25521991107726
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
85
25481991103863
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
86
25571991102748
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
87
25531991101383
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
88
25531991101394
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
89
25561991103985
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
90
25481991105685
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
91
25481991105742
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
92
25481991105707
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
93
25501991109039
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
94
25501991109041
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
95
25511991102009
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
96
25471991102657
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
97
25481991108756
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
98
25481991109004
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
99
25481991105753
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
100
25481991108993
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
101
25481991107597
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
102
25461991101712
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
103
25511991109828
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
104
25561991102624
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
105
25571991102085
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
106
25531991102992
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
107
25481991108745
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
108
25481991104752
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
109
25481991104763
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
110
25521991105634
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
111
25501991109028
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
112
25561991103963
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
113
25561991104187
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
114
25501991111616
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
115 25501991111627 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่มา :  http://www.gotouni.mua.go.th
         http://www.data3.mua.go.th/dataS/