งานพัฒนาวิชาการ
งานพัฒนาวิชาการ
 1. ข้อบังคับ
 2. ระเบียบ
 3. ประกาศ
 4. กฎกระทรวง
 5. แบบฟอร์ม
 6. คู่มือ
 7. สกอ.
 8. กพ.
 9. กคศ.
 10. รายงาน
 11. วาระการประชุม

2562

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562>>> (Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2562 >>>(Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 >>>(Download)

2559

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  >>> (Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 >>>(Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559 >>>(Download)

2558

>>>ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558  >>>(Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) 2558 >>>(Download)

2555

>>>ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 >>>(Download)

ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

2562

-  ระเบียบ มทร.อีสานว่าด้วยเรื่อง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 >>>(Download)

-  ระเบียบ มทร.อีสาน ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 >>>(Download)
- ระเบียบ มทร.อีสาน ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 >>>(Download)

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

2562

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 >>>(Download)

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 >>>(Download)

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 >>>(Download)

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 >>> (Download)
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 >>> (Download)  

2561
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 >>>(Download)
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 >>>(Download) 

2560
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญา (11 หลัก) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 >>>(Download)
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 >>> (Download) 

2558
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558>>> (Download)

2556
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 >>>(Download)

2555
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 >>> (Download)

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู้การศึกษาในระบบ 10 กุมภาพันธ์ 2555 >>> (Download)

 

2554
- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2554 >>> (Download) 

2550
- ประกาศ มทร เรื่อง สีประจำคณะและสีประจำสาขาวิชา ประกาศ ณ วันที่ 22 ต.ค. 2550 >>> (Download)  

 

ประกาศ กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

 - ประกาศ อว. เรื่อง แนวทางการดำเนินงานระบบคลังหน่วยกิตระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 18 กันยายน 2562 >>>(Download)

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

- ประกาศ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณวันที่ 16 ก.ย. 2559

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ณวันที่ 13 มี.ค. 2560

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

- ประกาศ-กอศ-เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปตรี (ทลบ) 2562

- ประกาศ-กอศ-เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส 2562

- ประกาศ-กอศ-เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช 2562

 

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ (สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา)

- ประกาศ กคศ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 >>>(Download)

 - ประกาศ กคศ. เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 >>>(Download)

 - ประกาศ กคศ. เรื่อง เเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับปริญญาตรีสายเทคโนโลยีหรือสายปฏิบัติการ พ.ศ.2562 ประกาศ ณ วันที่ 8 มีนาคม 2562 >>>(Download)

 

ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- ประกาศ (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558  

- ประกาศ (ก.พ.อ.)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ประกาศ (ก.พ.อ) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

แบบฟอร์ม การจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

*************************************************************************************************************

- ฟอนต์ ตัวอักษร Font-RIT95 >>>   (Download)

*************************************************************************************************************

ฟอร์มการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ PDF)  >>> (Download)
ฟอร์มการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ Word)  >>> (Download)  
-ฟอร์มปกหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ Word)  >>>  (Download) 
ฟอร์มการประเมินวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ไฟล์ Word)  >>>   (Download)
- รายละเอียดความสามารถ สมรรถนะหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร ( PLO) (ไฟล์ Word) >>>  (Download)
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี ( YLOs)(ไฟล์ Word) >>>   (Download) 
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLO) (ไฟล์ Word) >>>   (Download)

- วช.05 แบบผลงานทางวิชาการ (ไฟล์ PDF) >>>   (Download)

- วช.05 แบบผลงานทางวิชาการ (ไฟล์ Word) >>>   (Download)

 

คู่มือนักศึกษา

- คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2562>>> (Download)
- คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2561>>>(Download)
- คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2560 >>> (Download)
- คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2559  >>> (Download)

 

คู่มือการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร

- คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร มทร.อีสาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561 >>> (Download)

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2553

>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) และ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 >>>(Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และ 3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ 4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 >>> (Download)

        
        
        

       
        
        
       

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 4 หลักสูตร
       วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       บช.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เกษตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ทล.บ. สิ่งทอและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2552

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ทล.บ. สาขาววิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และ
          หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) หมายเหตุ : รับรอง แบบมีข้อสังเกตุ

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2551

 - สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.ม. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

- สกอ. ส่งคืนหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)
          หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) ของ มทร.อีสาน
- สกอ. รับรอง รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- สกอ. รับรอง หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 1 หลักสูตร และยกเลิก 3 หลักสูตร  

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 55 หลักสูตร เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550  ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) / 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 

2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 6 คุณวุฒิ วันที่ 20 มี.ค. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 17 พ.ค. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 45 คุณวุฒิ วันที่ 4 มิ.ย. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 5 คุณวุฒิ วันที่ 20 ส.ค. 2555

2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ  วันที่ 11 ม.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 4 มี.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 8 คุณวุฒิ วันที่ 3 เม.ย. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 3 พ.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 มิ.ย. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 23 ก.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 50 คุณวุฒิ วันที่ 24 ก.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 ต.ค. 2556

2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 7 คุณวุฒิ วันที่ 16 ม.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 4 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 8 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 17 มี.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 11 เม.ย. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 พ.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 ส.ค. 2557

2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 9 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 10 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 3 คุณวุฒิ วันที่ 12 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 12 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ  วันที่ 27 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 23 พ.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 22 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 22 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 34 คุณวุฒิ วันที่ 23 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 34 คุณวุฒิ วันที่ 23 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 3 คุณวุฒิ วันที่ 21 ก.ค. 2558

 

สามารถตรวจสอบเพิ่มเติมได้ที่

Export Text File
1
25481991108205
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
2
25501991110773
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย วิทยาลัยเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข กาญจนาภิเษก สถาบันสมทบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
3
25531991102979
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศกรรมโยธา (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
4
25531991101348
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
5
25511991101987
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
6
25531991101359
หลักสูตรครุศาสตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
7
25531991102981
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
8
25481991105808
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
9
25481991106631
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
10
25481991105797
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
11
25531991103036
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ-ออกแบบการผลิต เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
12
25531991103025
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการเชื่อมประกอบ เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
13
25481991105786
หลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตร 5 ปี) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
14
25481991103839
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
15
25581991100398
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการธุรกิจค้าปลีก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
16
25481991103806
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
17
25481991103795
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
18
25481991103817
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
19
25481991103828
หลักสูตรบัญชีบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
20
25551991105468
หลักสูตรบัญชีมหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
21
25521991102585
หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาวิชาชีพครู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
22
25481991108442
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการจัดการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
23
25481991104638
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
24
25481991104616
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
25
25481991108429
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการบัญชี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
26
25481991104627
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาการเงิน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
27
25481991104649
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
28
25481991108385
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
29
25481991104673
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างกลโรงงาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
30
25481991108418
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างก่อสร้าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
31
25481991107586
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างจักรกลหนัก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
32
25481991108396
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างท่อและประสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
33
25481991104684
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างผลิตเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
34
25481991104695
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างยนต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
35
25481991108475
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
36
25481991108407
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
37
25481991104651
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
38
25481991104662
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาช่างโลหะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
39
25451991102071
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาประมง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
40
25481991107619
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาพืชศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
41
25481991108352
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาสัตวศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
42
25481991104706
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
43
25481991104717
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
44
25451991102082
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
45
25481991108464
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
46
25481991108453
หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
47
25571991102761
หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
48
25401991101085
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
49
25481991107608
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประมง หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
50
25531991103014
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพและความงาม 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
51
25481991105718
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพืชศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
52
25501991109052
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
53
25501991105823
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
54
25581991100409
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและสุขภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
55
25551991103038
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
56
25551991103049
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
57
25481991105729
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสัตวศาสตร์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
58
25481991105775
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเกษตรศึกษา เทียบโอนรายวิชา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
59
25481991105696
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
60
25481991105731
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเครื่องจักรกลเกษตร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
61
25501991105812
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
62
25531991103003
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
63
25571991102715
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
64
25481991105764
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
65
25521991102596
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
66
25571991102759
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์ในการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
67
25531991101361
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
68
25511991101998
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
69
25561991103974
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมการทำความเย็นและปรับอากาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
70
25481991103852
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
71
25501991109063
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
72
25501991104091
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมสำรวจ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
73
25481991103896
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
74
25531991101372
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
75
25481991103874
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
76
25501991105801
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
77
25501991104102
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
78
25481991103885
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
79
25581991100411
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
80
25551991104344
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
81
25551991105031
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเมคาทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
82
25481991103841
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
83
25551991105424
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
84
25521991107726
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
85
25481991103863
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
86
25571991102748
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
87
25531991101383
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
88
25531991101394
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
89
25561991103985
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
90
25481991105685
หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
91
25481991105742
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการท่องเที่ยว 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
92
25481991105707
หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสิ่อสาร 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
93
25501991109039
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
94
25501991109041
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
95
25511991102009
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
96
25471991102657
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเลคทรอนิคส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
97
25481991108756
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
98
25481991109004
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
99
25481991105753
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 2 ปี (ต่อเนื่อง) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
100
25481991108993
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอุตสาหการ หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
101
25481991107597
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีเครื่องกล หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
102
25461991101712
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้า หลักสูตรต่อเนื่อง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
103
25511991109828
หลักสูตรอุตสาหกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิศวกรรมท่ออุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
104
25561991102624
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการผังเมือง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
105
25571991102085
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาผลิตภัณฑ์นม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
106
25531991102992
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาสิ่งทอและการออกแบบ 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
107
25481991108745
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
108
25481991104752
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
109
25481991104763
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบเซรามิก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
110
25521991105634
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน 4 ปี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
111
25501991109028
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
112
25561991103963
หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
113
25561991104187
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
114
25501991111616
หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
115 25501991111627 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ที่มา :  http://www.gotouni.mua.go.th
         http://www.data3.mua.go.th/dataS/

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2761-2767 

http://www.des.rmuti.ac.th

 

© 2018 งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.