เข้าสู่ ระบบ 

วัตถุประสงค์   

1.       สนับสนุนการพัฒนาและบริหารหลักสูตรให้ได้มาตรฐานทุกหลักสูตร

2.  ให้ความรู้ความเข้าใจในการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

3.  พัฒนาศักยภาพด้านการจัดการเรียนการสอนอย่างต่อเนื่อง

4.  มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย รองรับการเป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านหลักสูตรและสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

5.  ศูนย์กลางข้อมูลผลงานวิชาการของบุคลากรในมหาวิทยาลัย (รอถาม ผอ.)

6.  สนับสนุนการพัฒนามาตรฐานการศึกษาของมหาวิทยาลัย

7.  พัฒนาเครือข่ายงานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

8.  ส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพบุคลากรภายในองค์กร ให้มีสมรรถนะที่สูงขึ้น เกิดความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานให้บรรลุพันธกิจ

 

9.  มีส่วนร่วมการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการฯ 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ติดต่อเรา 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2760-2765

counter stats

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #ftooc9 #eef11045 #140114114116