เข้าสู่ ระบบ 

แบบฟอร์ม ใหม่สำหลับจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม ใหม่สำหลับจัดทำหลักสูตร
โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมตะโกราย อาคารเรียนรวม 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รหัสหลักสูตร มทร.อีสาน 14 หลัก
รหัส14 หลักสูตร

วิสัยทัศน์     

 

“มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการ  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางข้อมูลหลักสูตรและสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

พันธกิจ       

1.       ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

2.    เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านหลักสูตรและสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

3.    ประสานการพัฒนาหลักสูตร ติดตาม ประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์กรวิชาชีพ และนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

 

4.    มีส่วนร่วมการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

เกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการฯ 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ติดต่อเรา 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2760-2765

counter stats

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #ftooc9 #eef11045 #140114114116