เข้าสู่ ระบบ 

ขออภัยกำลังปรับปรุงเว็บไซต์
ขออภัยกำลังปรับปรุงเว็บไซต์

หลักสูตรที่ได้ดำเนินการจัดทำโครงสร้างหลักสูตรในระบบ Ess เรียบร้อยแล้ว
  (ข้อมูล ณ วันที่ 29 ก.ค. 2558)  
     
1 วท.บ. เคมี ป.ตรี
2 วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร ป.ตรี
3 วท.บ. เทคนิคการสัตวแพทย์ ป.ตรี
4 วท.บ. เทคโนโลยีชีวภาพ ป.ตรี
5 วท.บ. วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร ป.ตรี
6 วท.บ. วิทยาศาสตร์สุขภาพและความงาม ป.ตรี
7 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (แผน ก แบบ ก 2) ป.โท
8 วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (แผน ข) ป.โท
9 วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (แผน ก แบบ ก2) ป.โท
10 วท.ม. เทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (แผน ข) ป.โท
11 วท.ม. เทคโนโลยีชีวภาพ (แผน ก แบบ ก 2) ป.โท
12 วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ป.ตรี
13 วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องมือและแม่พิมพ์ ป.ตรี
14 วศ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า ป.ตรี
15 วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ ป.ตรี
16 วศ.บ. วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ ป.ตรี
17 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วิชาเอกระบบควบคุม) ป.ตรี
18 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วิชาเอกระบบสื่อสาร) ป.ตรี
19 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (วิชาเอกอิเล็กทรอนิกส์ทั่วไป) ป.ตรี
20 วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม ป.ตรี
21 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก แบบ ก 1) ป.โท
22 วศ.ม. วิศวกรรมเครื่องกล (แผน ก แบบ ก 2) ป.โท
23 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก1) ป.โท
24 วศ.ม. วิศวกรรมไฟฟ้า (แผน ก แบบ ก2) ป.โท
25 บัญชีบัณฑิต (บช.บ.) ป.ตรี
26 บธ.บ. การเงิน ป.ตรี
27 บธ.บ. การจัดการ (วิชาเอกการจัดการทั่วไป) ป.ตรี
28 บธ.บ. การจัดการ (วิชาเอกการจัดการโลจิสติกส์) ป.ตรี
29 บธ.บ. การจัดการ (วิชาเอกการจัดการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม) ป.ตรี
30 บธ.บ. การจัดการ (วิชาเอกการจัดการอุตสาหกรรม) ป.ตรี
31 บธ.บ. การตลาด ป.ตรี
32 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (วิชาเอกคอมพิวเตอร์ธุรกิจ) ป.ตรี
33 บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (วิชาเอกพัฒนาซอฟต์แวร์) ป.ตรี
34 ทล.บ. สิ่งทอและการออกแบบ ป.ตรี
35 ทล.บ. ออกแบบเซรามิก ป.ตรี
36 ทล.บ. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ป.ตรี
37 ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ป.ตรี
38 ศป.บ. ทัศนศิลป์ ป.ตรี
39 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (วิชาเอกจิตรกรรม) ป.ตรี
40 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (วิชาเอกประติมากรรม) ป.ตรี
41 ศป.บ. ทัศนศิลป์ (วิชาเอกศิลปะภาพพิมพ์) ป.ตรี
42 ศศ.บ. การท่องเที่ยว ป.ตรี
43 ศศ.บ. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ป.ตรี
44 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา (แผน ก แบบ ก2) ป.โท
45 ศศ.ม. ภาษาอังกฤษศึกษา (แผน ข) ป.โท
46 ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (5 ปี) ป.ตรี
47 ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (5 ปี) ป.ตรี
48 ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (5 ปี) ป.ตรี
49 ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (5 ปี) ป.ตรี
50 อส.บ. เทคโนโลยีเครื่องกล (ต่อเนื่อง) ป.ตรี
51 อส.บ. เทคโนโลยีไฟฟ้า (ต่อเนื่อง) ป.ตรี
52 อส.บ. เทคโนโลยีออกแบบการผลิต (ต่อเนื่อง) ป.ตรี
53 อส.บ. เทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (ต่อเนื่อง) ป.ตรี
54 อส.บ. เทคโนโลยีอุตสาหการ (ต่อเนื่อง) ป.ตรี
     
     
หมายเหตุ : โครงสร้างหลักสูตร ที่ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงสร้าง ดังนี้  
  1.  วท.บ. ประมง  (ป.ตรี)  
  2.  วท.บ. พืชศาสตร์  (ป.ตรี)  
  3.  วท.บ. สัตวศาสตร์  (ป.ตรี)  

เกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการฯ 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ติดต่อเรา 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2760-2765

counter stats

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #ftooc9 #eef11045 #140114114116