วิสัยทัศน์/พันธกิจ

วิสัยทัศน์     

 

“มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริการ  ส่งเสริมและสนับสนุนงานด้านวิชาการสู่ความเป็นเลิศ เป็นศูนย์กลางข้อมูลหลักสูตรและสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย บริหารจัดการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศที่ทันสมัย และพัฒนาระบบการทำงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ได้คุณภาพมาตรฐานสากล

พันธกิจ       

1.       ส่งเสริมการจัดการศึกษาและพัฒนางานด้านวิชาการของมหาวิทยาลัย

2.    เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านหลักสูตรและสหกิจศึกษาของมหาวิทยาลัย

3.    ประสานการพัฒนาหลักสูตร ติดตาม ประเมินผล ให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา

     หรือสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา องค์กรวิชาชีพ และนโยบายที่มหาวิทยาลัยกำหนด

           4.    มีส่วนร่วมการทำนุบำรุงศาสนา อนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรมและรักษาสิ่งแวดล้อม

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2761-2767 

http://www.des.rmuti.ac.th

 

© 2018 งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.