เข้าสู่ ระบบ 

แบบฟอร์ม ใหม่สำหลับจัดทำหลักสูตร
แบบฟอร์ม ใหม่สำหลับจัดทำหลักสูตร
โครงการประกวดผลงานโครงงานสหกิจศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน” ครั้งที่ 3 ประจำปีการศึกษา 2559
ในวันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560 ณ ห้องประชุมตะโกราย อาคารเรียนรวม 35 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน นครราชสีมา
รหัสหลักสูตร มทร.อีสาน 14 หลัก
รหัส14 หลักสูตร

Up

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบฟอร์มสหกิจศึกษา

แบบแจ้งความประสงค์รับนักศึกษาสหกิจศึกษา RMUTI-Coop1
แบบคาร้องขอเข้าร่วมโครงการสหกิจศึกษา RMUTI-Coop2
ใบสมัครงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop3
แบบตอบรับนักศึกษา RMUTI-Coop4
แบบอนุญาตให้นักศึกษาไปปฏิบัติงานสหกิจศึกษาระหว่างเปิดภาคการศึกษา RMUTI-Coop5
แบบแจ้งรายละเอียดสถานที่ปฏิบัติงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop6
แบบแจ้งแผนปฏิบัติงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop7
แบบแจ้งโครงร่างรายงานการปฏิบัติงาน RMUTI-Coop8
แบบฟอร์มบันทึกการปฏิบัติงานประจาสัปดาห์ RMUTI-Coop9
แบบแจ้งยืนยันการนิเทศงานนักศึกษาสหกิจศึกษา RMUTI-Coop10
แบบบันทึกการนิเทศงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop11
แบบประเมินผลนักศึกษาสหกิจศึกษา RMUTI-Coop12
แบบประเมินรายงานนักศึกษาสหกิจศึกษา RMUTI-Coop13
แบบประเมินความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อการรับนักศึกษา RMUTI-Coop14
หนังสือยินยอมให้เผยแพร่รายงานปฏิบัติงานสหกิจศึกษา RMUTI-Coop15
แบบแจ้งยืนยันส่งรายงานการปฏิบัติงาน RMUTI-Coop16
 
 
Powered by Phoca Download

เกี่ยวกับงานพัฒนาวิชาการฯ 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

ติดต่อเรา 

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร35
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2760-2765

counter stats

#fc3424 #5835a1 #1975f2 #2fc86b #ftooc9 #eef11045 #140114114116