งานพัฒนาวิชาการ
งานพัฒนาวิชาการ
 1. ข้อบังคับ
 2. ระเบียบ
 3. ประกาศ
 4. กฎกระทรวง
 5. แบบฟอร์ม
 6. คู่มือ
 7. สกอ.
 8. กพ.
 9. กคศ.
 10. รายงาน
 11. วาระการประชุม

2562

>>>  ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 

>>>  ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2562 

>>>  ข้อบังคับฯ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562

 

2559

>>>  ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559

>>>  ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559

>>>  ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559

 

 2558

>>>  ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558

>>>  ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) 2558

 

2555

>>>  ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

2562

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 >>>(Download)

 

2561

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 >>>(Download)

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 >>>(Download)

 

2560

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญา (11 หลัก) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 >>>(Download)

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 >>>(Download)

 

2558

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558>>>(Download)

 

2556

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 >>>(Download)

 

2555

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 >>> (Download)

2554

- ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2554 >>> (Download)

 

 2550

- ประกาศ มทร เรื่อง สีประจำคณะและสีประจำสาขาวิชา ประกาศ ณ วันที่ 22 ต.ค. 2550 >>> (Download)

 

ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ  

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ ณ วันที่ 17 กันยายน พ.ศ. 2552

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาโลจิสติกส์ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2552

- ประกาศ คณะกรรมการธุรกิจนำเที่ยวและมัคคุเทศก์ เรื่อง หลักสูตรการฝึกอบรมวิชามัคคุเทศก์ทั่วไป ณ วันที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการท่องเที่ยวและการโรงแรม ณ วันที่ 12 เมษายน พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการบัญชี ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2553

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับบัณฑิตศึกษา สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาศิลปกรรมศาสตร์ ณ วันที่ 30 ธันวาคม พ.ศ. 2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับปริญญาตรี พ.ศ.2558 

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง แนวทางการบริหารเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม ณวันที่ 16 ก.ย. 2559   

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาเทคโนโลยี ณวันที่ 13 มี.ค. 2560

- ประกาศ กระทรวงศึกษาธิการเรื่อง กรอบคุณวุฒิอาชีวศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2562

- ประกาศ-กอศ-เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปตรี (ทลบ) 2562

- ประกาศ-กอศ-เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวส 2562

- ประกาศ-กอศ-เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิอาชีวศึกษาระดับ-ปวช 2562

ประกาศ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา

- ประกาศ (ก.พ.อ.) เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่งอาจารย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2558  

- ประกาศ (ก.พ.อ.)ประกาศ ก.พ.อ.เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ. 2556  

- ประกาศ (ก.พ.อ) เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2550 

 

แบบฟอร์ม การจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 ฟอร์มการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ PDF >>> (Download) 

ฟอร์มการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ Word)  >>>(Download) 

ฟอร์มปกหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ Word)  >>> (Download)

ฟอร์มการประเมินวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ไฟล์ Word) >>> (Download)

 

หนังสือรับรอง จาก สกอ. ปี พ.ศ.2553

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 2 หลักสูตร
        วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
        วศ.ม. สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 2 หลักสูตร
        วศ.บ. สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
        วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 3 หลักสูตร
        วท.บ. เทคโนโลยีการผลิตยางพารา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
        ศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
        ทล.บ. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 4 หลักสูตร
        วศ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
        ทล.บ. ออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
        ศป.บ. ทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       ทล.บ ออกแบบเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 4 หลักสูตร
       วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       วศ.บ. วิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550)
       วศ.บ. วิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       วศ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 4 หลักสูตร
       วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       บช.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เกษตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ทล.บ. สิ่งทอและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

 

หนังสือรับรอง จาก สกอ. ปี พ.ศ.2552

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ทล.บ. สาขาววิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และ
          หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) หมายเหตุ : รับรอง แบบมีข้อสังเกตุ

 

หนังสือรับรอง จาก สกอ. ปี พ.ศ.2551

 - สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.ม. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

- สกอ. ส่งคืนหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)
          หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) ของ มทร.อีสาน
- สกอ. รับรอง รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- สกอ. รับรอง หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 1 หลักสูตร และยกเลิก 3 หลักสูตร  

 

หนังสือรับรอง จาก สกอ. ปี พ.ศ.2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 55 หลักสูตร เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550  ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) / 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 

2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 6 คุณวุฒิ วันที่ 20 มี.ค. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 17 พ.ค. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 45 คุณวุฒิ วันที่ 4 มิ.ย. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 5 คุณวุฒิ วันที่ 20 ส.ค. 2555

2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ  วันที่ 11 ม.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 4 มี.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 8 คุณวุฒิ วันที่ 3 เม.ย. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 3 พ.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 มิ.ย. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 23 ก.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 50 คุณวุฒิ วันที่ 24 ก.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 ต.ค. 2556

2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 7 คุณวุฒิ วันที่ 16 ม.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 4 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 8 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 17 มี.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 11 เม.ย. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 พ.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 ส.ค. 2557

2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 9 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 10 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 3 คุณวุฒิ วันที่ 12 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 12 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ  วันที่ 27 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 23 พ.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 22 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 22 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 34 คุณวุฒิ วันที่ 23 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 34 คุณวุฒิ วันที่ 23 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 3 คุณวุฒิ วันที่ 21 ก.ค. 2558

 

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2761-2767 

http://www.des.rmuti.ac.th

 

© 2018 งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.