งานพัฒนาวิชาการ
งานพัฒนาวิชาการ
 1. ข้อบังคับ
 2. ระเบียบ
 3. ประกาศ
 4. กฎกระทรวง
 5. แบบฟอร์ม
 6. คู่มือ
 7. สกอ.
 8. กพ.
 9. กคศ.
 10. รายงาน
 11. คำสั่ง มทร.อีสาน

2562

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562>>> (Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย ว่าด้วยสภาวิชาการ พ.ศ.2562 >>>(Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาและพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2562 >>>(Download)

2559

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2559  >>> (Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2559 >>>(Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ พ.ศ. 2559 >>>(Download)

2558

>>>ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 2558  >>>(Download)

>>> ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 6) 2558 >>>(Download)

2555

>>>ข้อบังคับ มทร.อีสาน ว่าด้วย การจัดการศึกษาระบบสหกิจศึกษา พ.ศ. 2555 >>>(Download)

ระเบียบ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

 

2562

-  ระเบียบ มทร.อีสานว่าด้วยเรื่อง ว่าด้วยการเทียบโอนผลการเรียน  พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 >>>(Download)

-  ระเบียบ มทร.อีสาน ว่าด้วย การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และ ผู้แทนองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 24 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 >>>(Download)
- ระเบียบ มทร.อีสาน ว่าด้วย การรับ-จ่ายเงิน เพื่อการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562 >>>(Download)

 

ประกาศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 

2562

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสสาขาวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญา ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประกาศ ณ วันที่ 24 ธันวาคม 2562 >>>(Download)

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการดำเนินการพัฒนาและบริหารจัดการหลักสูตรระยะสั้น ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 >>>(Download)

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบการศึกษาตามอัธยาศัย และประสบการณ์ของบุคคล เข้าสู่การศึกษาในระบบ ประกาศ ณ วันที่ 30 กันยายน 2562 >>>(Download)

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี (ฉบับที่ 2)พ.ศ. 2562 ประกาศ ณ วันที่ 27 มิถุนายน 2562 >>>(Download)

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การเบิกจ่ายค่าตอบแทนกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และผู้แทนองค์กรวิชาชีพ เพื่อพัฒนาหลักสูตรและวิพากษ์ร่างหลักสูตร ประกาศ ณ วันที่ 21 มิถุนายน พ.ศ. 2562 >>> (Download)
>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวทางการประเมินผลการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 10 พฤษภาคม 2562 >>>(Download)

2561

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ในการจัดการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประกาศ ณ วันที่ 26 เมษายน 2561 >>>(Download)
>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 ประกาศ ณ วันที่ 30 มกราคม 2561 >>>(Download)

2560

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การสอบวัดความรู้ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับผู้เข้าศึกษาต่อระดับปริญญาเอก สาขาวิศวกรรมศาสตร์ หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิต และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ประกาศ ณ วันที่ 27 ตุลาคม 2560 >>> (Download)

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การประเมินมาตรฐานวิชาชีพ  ประกาศ ณ วันที่ 27 มกราคม 2560 >>> (Download)

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์การกำหนดรหัสรายวิชาในหลักสูตรระดับประกาศนียบัตรและหลักสูตรระดับปริญญา (11 หลัก) ประกาศ ณ วันที่ 20 มกราคม 2560 >>>(Download)

2558

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการในการประเมินมาตรฐานวิชาชีพ ประกาศ ณ วันที่ 10 กันยายน 2558>>> (Download)

2556

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง ค่าสนับสนุนการศึกษา หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคสมทบ) ประกาศ ณ วันที่ 11 มิถุนายน 2556 >>>(Download)

2555
>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง การย้ายสาขาวิชาไปต่างคณะ ระดับปริญญาตรี ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม 2555 >>> (Download)>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง แนวปฏิบัติการเทียบโอนผลการเรียนจากการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบและหรือการศึกษาตามอัธยาศัย เข้าสู้การศึกษาในระบบ 10 กุมภาพันธ์ 2555 >>> (Download)

2554

>>> ประกาศ มทร.อีสาน เรื่อง อัตราค่าบำรุงการศึกษา ค่าลงทะเบียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ในการจัดการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง พ.ศ. 2554 ประกาศ ณ วันที่ 22 มกราคม 2554 >>> (Download) 

แบบฟอร์ม การจัดทำหลักสูตรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

*************************************************************************************************************

- ฟอนต์ ตัวอักษร Font-RIT95 >>>   (Download)

*************************************************************************************************************

ฟอร์มการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ PDF)  >>> (Download)
ฟอร์มการจัดทำหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ Word)  >>> (Download)  
-ฟอร์มปกหลักสูตรระดับปริญญา (มคอ.2) (ไฟล์ Word)  >>>  (Download) 
ฟอร์มการประเมินวิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑิตศึกษา (ไฟล์ Word)  >>>   (Download)
- รายละเอียดความสามารถ สมรรถนะหรือผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับหลักสูตร ( PLO) (ไฟล์ Word) >>>  (Download)
- ผลลัพธ์การเรียนรู้ระดับชั้นปี ( YLOs)(ไฟล์ Word) >>>   (Download) 
- ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังระดับรายวิชา (CLO) (ไฟล์ Word) >>>   (Download)

- วช.05 แบบผลงานทางวิชาการ (ไฟล์ PDF) >>>   (Download)

- วช.05 แบบผลงานทางวิชาการ (ไฟล์ Word) >>>   (Download)

 

คู่มือนักศึกษา

-  คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2562  >>>(Download)
-  คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2561  >>>(Download)
- คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2560  >>> (Download)

-  คู่มือนักศึกษา มทร.อีสาน 2559  >>> (Download)

 ***********************************************************************************************************************************************************************************************************

คู่มือการพัฒนาและการบริหารหลักสูตร

- คู่มือปฏิบัติงาน การพัฒนาและการบริหารหลักสูตร มทร.อีสาน ฉบับปรับปรุง พ.ศ. 2561>>> (Download)

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2553

>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) และ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต (วศ.ม.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2553 >>>(Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ  1. หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552) เมื่อวันที่ 1 เมษายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และ 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 22 เมษายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 3 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
 (วท.บ.) สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตยางพารา (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 2. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) และ 3. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบบรรจุภัณฑ์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.)สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553) 2. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 
 3. หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต (ศป.บ.) สาขาวิชาทัศนศิลป์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553 และ 4. หลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต (ทล.บ.) สาขาวิชาออกแบบเซรามิก (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 16 มิถุนายน 2553 >>> (Download)
>>> สกอ. รับทราบหลักสูตร จำนวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเก็บเกี่ยวและแปรสภาพ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) 3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) 4. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (วศ.บ.) สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553) เมื่อวันที่ 1 กรกฎาคม 2553 >>> (Download)

        
        
        

       
        
        
       

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. ระบบสารสนเทศทางคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การตลาด (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เคมี (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การจัดการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.บ. การเงิน (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร 4 หลักสูตร
       วศ.บ. วิศวกรรมคอมพิเตอร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       วศ.บ. วิศวกรรมสำรวจ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
       บช.บ. (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติเพื่อสุขภาพความงาม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. ประมง (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. พืชศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เครื่องจักรกลเกษตร (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. เกษตรศึกษา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.ม. เทคโนโลยีการเกษตร (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ทล.บ. สิ่งทอและการออกแบบ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมโยธา (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ค.อ.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์และโทรคมนาคม (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2553)
- สกอ. เรื่อง การจัดการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี (ต่อเนื่อง)

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2552

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรรายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2551)
          กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ ภาษา วิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์

- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร ทล.บ. สาขาววิชาเทคโนโลยีการสื่อสารมวลชน (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วท.บ. สาขาวิชาเทคโนโลยีภูมิทัศน์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร วศ.บ. สาขาวิชาวิศวกรรมโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2552)
- สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตรครุศาสตร์อุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) และ
          หลักสูตรอุตสาหกรรมบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีท่ออุตสาหกรรม (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551) หมายเหตุ : รับรอง แบบมีข้อสังเกตุ

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2551

 - สกอ. รับทราบให้ความเห็นชอบหลักสูตร บธ.ม. (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2551)

- สกอ. ส่งคืนหลักสูตร ทล.บ. เทคโนโลยีมัลติมีเดีย (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย)
          หลักสูตรหมวดวิชาศึกษาทั่วไป กลุ่มวิชาวิทยาศาสตร์และคณิตศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุงเล็กน้อย) ของ มทร.อีสาน
- สกอ. รับรอง รายวิชาหมวดวิชาศึกษาทั่วไป สาขาวิชาสังคมศาสตร์ (หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2550) คณะวิทยาศาสตร์ฯ
- สกอ. รับรอง หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (หลักสูตร 4 ปี) 3 หลักสูตร ระดับปริญญาตรี (ต่อเนื่อง) 1 หลักสูตร และยกเลิก 3 หลักสูตร  

 

สกอ.รับทราบหลักสูตร ปี พ.ศ.2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 55 หลักสูตร เมื่อ วันที่ 1 มีนาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร เมื่อวันที่ 24 พฤษภาคม 2550  ได้แก่ 1. หลักสูตรวิทยาศาตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550) / 2. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณทิต สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุและโลหการ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2550)

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 13 หลักสูตร เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการผลิตสัตว์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 1 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาเทคนิคการสัตวแพทย์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2550

>>> สกอ. พิจารณารับทราบการให้ความเห็นชอบหลักสูตร จำนวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1.หลักสูตรการแพทย์แผนไทยบัณฑิต สาขาวิชาแพทย์แผนไทย (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) 2. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารประยุกต์ (หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2550) เมื่อวันที่ 4 ตุลาคม 2550 

2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 6 คุณวุฒิ วันที่ 20 มี.ค. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 17 พ.ค. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 45 คุณวุฒิ วันที่ 4 มิ.ย. 2555

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 5 คุณวุฒิ วันที่ 20 ส.ค. 2555

2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ  วันที่ 11 ม.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 4 มี.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 8 คุณวุฒิ วันที่ 3 เม.ย. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 3 พ.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 มิ.ย. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 23 ก.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 50 คุณวุฒิ วันที่ 24 ก.ค. 2556

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 ต.ค. 2556

2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 7 คุณวุฒิ วันที่ 16 ม.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 4 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 8 คุณวุฒิ วันที่ 28 ก.พ. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 17 มี.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 11 เม.ย. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 พ.ค. 2557

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 28 ส.ค. 2557

2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 9 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 10 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 3 คุณวุฒิ วันที่ 12 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ วันที่ 12 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 1 คุณวุฒิ  วันที่ 27 มี.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 2 คุณวุฒิ วันที่ 23 พ.ค. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 22 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 46 คุณวุฒิ วันที่ 22 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 34 คุณวุฒิ วันที่ 23 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 34 คุณวุฒิ วันที่ 23 มิ.ย. 2558

- หนังสือ กคศ. รับรองคุณวุฒิเพื่อการบรรจุ 3 คุณวุฒิ วันที่ 21 ก.ค. 2558

 

*************************************************************

ไม่มีเนื้อหาในหมวดนี้ หากคุณเห็นหมวดย่อย เนื้อหาอาจอยู่ในนั้น

งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา 

สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน อาคาร 35 ชั้น 2
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน
744 ถ.สุรนารายณ์  ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทร.044-233000 ต่อ 2761-2767 

http://www.des.rmuti.ac.th

 

© 2018 งานพัฒนาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา. All Rights Reserved. Designed By JoomLead

Please publish modules in offcanvas position.

Etlik escort izmir escort Pendik escort istanbul escort Ankara escort Antalya escort istanbul escort Kadıköy escort İzmir escort Sincan escort Ankara escort Maltepe escort Kartal escort Pendik escort Ataşehir escort Ataşehir escort Bahçeşehir escort Ankara escort Çankaya escort Kadıköy escort Beylikdüzü escort izmir escort Ankara escort Ankara escort Beylikdüzü escort Ankara escort Anadolu yakası escort Eryaman escort izmit escort escort mersin Porno izle istanbul escort altyazılı porno Ankara escort Porno izle altyazılı porno Ankara escort Porn türkçe altyazılı porno escort izmir ip tv ip tv ip tv cryptocoinpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz cryptocoinpricesusa.xyz Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis Canlı Bahis banko kuponlar ataşehir escort bostancı escort kadıköy escort ataşehir escort kadıköy escort kartal escort bostancı escort instagram takipçi hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipçi kazan instagram takipçi instagram takipci hilesi porno sex porno sex faanstar instagramfree
php shell hacklink hacklink satış hızlı seo hacklink satışı hacklink satış wso shell indoxploit shell evden eve nakliyat hacklink Google canlı bahis siteleri bedava bonus veren bahis siteleri canlı bahis oyna canlı casino sohbet hattı sohbet hatları canlı bahis canlı sohbet hattı porno hikayeleri sex hikayeleri sohbet numaraları adana escort adana escort canlı bahis canlı bahis
deneme bonusu
canlı bahis
bedava bonus
1xbet
sex hattı
kayseri escort
eryaman escort
mersin escort
adana escort
sex hikayeleri
mersin escort mersin escort instagram takipci hilesi instagram beğeni hilesi instagram takipci hilesi instagram takipci hilesi kayseri escort eryaman escort mersin escort adana escort sex hikayeleri betebet bets10 bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri bahis siteleri betpas supertotobet süperbahis

Tether Price Bitcoin Price Ethereum price Litecoin Price Eos Price XRP Price Bitcoin Cash Price Tron Price Bitcoin Vs Price Ethereum Classic Price